×

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

De bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens vinden wij belangrijk.

Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites worden verzameld, op vertrouwelijke wijze en uitsluitend conform de wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 nr. 1 AVG). Daartoe behoren gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke, hierna aangeduid met ESYLUX of wij, als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming, is:  

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Duitsland

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Duitsland

Per e-mail: privacyesylux.com

Verwerking van persoonsgegevens

Oproepen van onze website
Wij leggen het IP-adres vast dat aan uw computer is toegewezen en slaan dit op om de door u opgeroepen content op onze website over te dragen naar uw computer (bijv. teksten, afbeeldingen, gedownloade bestanden etc.) (zie art. 6, lid 1, punt b AVG). Bovendien verwerken wij deze gegevens om misbruik te kunnen herkennen en vervolgen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking bestaat erin een juiste werking van onze website en de zaken die hierop worden afgehandeld te garanderen

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief, waarin u regelmatig over interessante onderwerpen wordt geïnformeerd. Om een juiste aanmelding voor de nieuwsbrief te garanderen, oftewel om ongeautoriseerde, in opdracht van derden uitgevoerde aanmeldingen te vermijden, sturen wij u na uw eerste aanmelding via een dubbele opt-in-procedure een bevestigingsmail, waarin wij u vragen om uw aanmelding te bevestigen. De rechtsgrond is uw toestemming conform art. 6, lid 1, eerste zin, punt a AVG. In het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op, zodat wij de aanmelding op een later tijdstip kunnen nagaan en bewijzen. De rechtsgrond voor het opslaan van deze gegevens is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de aantoonbaarheid van de aanmelding. Wij slaan uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen, totdat u zich afmeldt of wij de verzending van de nieuwsbrief naar u beëindigen.

Voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes worden de nieuwsbrieven van zogenaamde tracking-pixels voorzien. Het gaat hier om een minieme afbeelding die in de e-mail van HTML-formaat is geïntegreerd, waarmee wij kunnen vaststellen of en wanneer u een e-mail hebt geopend en welke in de e-mail aanwezige links zijn opgeroepen. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers overgedragen. Het IP-adres en andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen. De rechtsgrond voor het gebruik van deze tracking-pixels is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de analyse en optimalisatie van onze nieuwsbrief. U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment stopzetten.

Overige doeleinden
Persoonsgegevens worden voorts verwerkt wanneer u deze zelf bij ons kenbaar maakt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of de bestelling van informatiemateriaal of producten. De rechtsgrond in dezen is art. 6, lid 1, punt b AVG.

Wanneer wij, zoals eerder beschreven, uw gegevens voor de ontvangst en behandeling van een door u ingediende aanvraag of bestelling verwerken, bent u contractueel verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om een passende behandeling uit te voeren.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (zie. art. 6, lid 1, punt a AVG), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn uitgevoerd tussen het moment van afgifte van uw toestemming en het moment dat u deze hebt ingetrokken, wordt beïnvloed.

Doorgifte aan derden
In de regel worden uw gegevens voor verdere verwerking aan de betreffende ESYLUX-maatschappij verstrekt en daar, afhankelijk van het door u ingediende verzoek, verder verwerkt. De gegevens van de ESYLUX-maatschappij worden voor administratieve, verbeterings- en supportdoeleinden door de verwerker Peter Kremser GmbH & Co. KG verwerkt. Voor het hosten van onze platforms, het uitvoeren van back-ups en het verzenden van e-mails en andere berichten worden overige verwerkers ingeschakeld. Deze worden o.a. door ons verplicht uw gegevens uitsluitend conform onze instructies en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen. Zij verplichten zich er met name toe uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is hen niet toegestaan de gegevens voor andere dan de overeengekomen doeleinden te verwerken.

De doorgifte van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van art. 28, lid 1 AVG

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Ook worden deze niet op andere wijze commercieel gebruikt.

Standaardtermijnen voor de wissing van gegevens
De wetgever heeft verschillende bewaartermijnen en -plichten vastgesteld. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens automatisch gewist. Indien deze termijnen voor gegevens niet van toepassing zijn, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd, als de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd niet langer van toepassing zijn. Indien deze privacyverklaring geen andere, afwijkende bepalingen inzake het opslaan van gegevens bevat, worden de door ons verzamelde gegevens door ons zolang opgeslagen als voor de eerder genoemde doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen, nodig is.

Overig gebruik en wissing van gegevens
Verdergaand(e) verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens vindt doorgaans uitsluitend plaats, wanneer een wettelijke bepaling dit toestaat of wanneer u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van de gegevens. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdergaande verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij u verdere relevante informatie.

Cookies
Om onze website voor u gebruiksvriendelijk vorm te geven en optimaal op uw behoeften af te stemmen, maken wij in enkele gedeelten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen, zodra u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw met hetzelfde apparaat bezoekt, geeft de cookie bijvoorbeeld aan dat u de website al eerder hebt bezocht. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om het gebruik van onze website te analyseren. De cookie bevat geen persoonsgegevens en is niet geschikt om u op websites van derden, waaronder websites van aanbieders van analysesystemen, te identificeren.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

• Basiscookies/essentiële cookies
Deze cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze website. Hier gaat het bijvoorbeeld om het toekennen van anonieme sessie-id's voor het bundelen van meerdere query's aan een webserver of foutloze aanmeldingen en bestellingen.

• Functionele cookies
Deze cookies helpen ons de door u gekozen instellingen op te slaan of andere functies te ondersteunen wanneer u op onze website navigeert. Zo kunnen wij de door u gekozen instellingen voor uw volgende bezoek onthouden of uw aanmeldgegevens voor bepaalde delen van onze website opslaan.

• Prestatiecookies/statistische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt (bijv. de door uw gebruikte internetbrowser, het aantal bezoeken, opgeroepen pagina's of de verblijftijd op de website). Deze cookies slaan geen informatie op die een persoonlijke identificatie van de bezoeker mogelijk maken. De met behulp van deze cookies verzamelde informatie wordt gebundeld, resp. IP-geanonimiseerd.

Via de instellingen in uw browser kunt u het gebruik van cookies, ook voor webtracking, weigeren of accepteren. U kunt uw browser zodanig configureren dat voor de acceptatie van cookies principieel geen toestemming wordt verleend of dat u van tevoren wordt geïnformeerd, wanneer er een cookie wordt opgeslagen. In dit geval kan de functionaliteit van de website negatief worden beïnvloed (bijv. bij bestellingen). Uw browser biedt ook een functie om cookies te verwijderen (bijvoorbeeld via Browsergegevens verwijderen). Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding of doorgaans onder de instellingen van uw internetbrowser.

Analysediensten
Onze website maakt gebruik van Matomo Analytics (voorheen Piwik). Hierbij gaat het om een zogenaamde webanalysedienst. Matomo maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die wij gebruiken om het gebruik van de website te analyseren. Hiertoe wordt de door de cookies gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw ingekorte IP-adres) naar onze server verzonden en voor analysedoeleinden met betrekking tot het gebruik opgeslagen, opdat wij onze website verder kunnen optimaliseren. Uw IP-adres wordt bij dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van de cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. In dat geval kunt u echter mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Als u het niet eens bent met de opslag en analyse van de gegevens van uw bezoek, dan kunt u te allen tijde hierna met een muisklik de toestemming voor de opslag en het gebruik intrekken. In dat geval wordt in uw browser een zog. opt-out-cookie opgeslagen, wat ertoe leidt dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let op: Bij het verwijderen van uw cookies wordt mogelijk ook het opt-out-cookie verwijderd. Dit cookie dient u dan opnieuw te activeren.

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Recht van inzage
Conform art. 15 AVG hebt het recht om op elk gewenst moment op verzoek inzage te verkrijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt hiervoor per post of per e-mail een verzoek indienen en dit richten aan de hieronder vermelde adressen.

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens
U hebt het recht van ons de onverwijlde rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen, voor zover deze onjuist zijn (art. 16 AVG). Wij vragen u zich hiervoor tot de onderstaande adressen te wenden.

Recht op wissing
U hebt het recht op onverwijlde wissing ("recht op vergetelheid") van uw persoonsgegevens, wanneer daar juridische gronden conform art. 17 AVG voor bestaan. Hiervan is sprake wanneer de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat of wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen prevalerende redenen voor verwerking zijn - dit geldt niet wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing). Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht op beperking van de verwerking indien sprake is van de voorwaarden overeenkomstig art. 18 AVG. Op basis hiervan kan de beperking van de verwerking met name van geboden zijn, wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zijn gegevens niet wil laten wissen, maar in plaats daarvan een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verlangt of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG, en zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. U hebt hierbij het recht, uw persoonsgegevens die u ons hebt aangeleverd in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld een andere dienstverlener, over te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking op een toestemming of overeenkomst berust en via een geautomatiseerd procedé plaatsvindt. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht van bezwaar
U hebt conform art. 21 AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die o.a. op basis van art. 6, lid 1, punt e of f AVG plaatsvindt. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, behalve wanneer wij zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking van belang is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens door ons niet is toegestaan, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit, die u als volgt kunt bereiken:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Duitsland
Tel: +49 (0) 431 / 988-1200
Fax: +49 (0) 431 / 988-1223
E-mail: maildatenschutzzentrum.de