Huidig land wijzigen? België | Nederlands

Garantievoorwaarden van ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Nederland B.V., kantoorhoudende te (3364AE) Sliedrecht, aan de Leeghwaterstraat 35 (hierna “ESYLUX“) verleent aan klanten die ondernemer zijn de volgende fabrieksgarantie. Onder ondernemer wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het afsluiten van de koop handelt in het kader van de uitoefening van haar bedrijf of zelfstandige beroep.

I. Inhoud en onderwerp van de garantie
Deze fabrieksgarantie geldt voor producten vanaf 1 januari 2018. Maatgevend is het afsluiten van een koopovereenkomst met ESYLUX. Bij producten die na 1 januari 2018 zijn/worden verkregen en waarvan de gebruiksaanwijzing garantievoorwaarden bevat die afwijken van de onderhavige garantievoorwaarden, gelden de onderhavige garantievoorwaarden, indien en voor zover zij voor de klant gunstiger zijn dan de garantievoorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

Alle ESYLUX-producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Om deze reden garandeert ESYLUX dat die producten die voorzien zijn van het merk “ESYLUX“ en die de klant heeft verkregen bij ESYLUX, een verkoopmaatschappij van ESYLUX of bij een dealer die de producten heeft betrokken bij ESYLUX of een verkoopmaatschappij van ESYLUX, bij correct gebruik volgens de bepalingen van deze garantievoorwaarden vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten.

De garantieperiode is afhankelijk van de desbetreffende productserie en wordt aangegeven op de pagina van het desbetreffende product op de website www.esylux.nl alsmede in het gegevensblad van het product, dat aldaar gedownload kan worden.

Onder de garantie vallen uitsluitend materiaal-, constructie- en productiefouten. Kenmerkend voor de garantie is dat zij de klant ook na afloop van de wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid voor materiële gebreken de mogelijkheid biedt gebreken te melden. Deze verlenging van de aansprakelijkheid voor gebreken betekent echter niet dat de klant uit de garantie rechten tegenover ESYLUX kan afleiden die inhoudelijk verder reiken dan de aansprakelijkheid van ESYLUX voor materiële gebreken.

De garantie geldt uitsluitend onder de voorwaarde dat:

 1. de producten worden gebruikt in overeenstemming met de aangegeven product- en gebruiksspecificaties (met name conform gegevensblad, productbrochure, productetiket en dergelijke);
 2. de producten vakkundig (conform de bij het product gevoegde handleiding) zijn geïnstalleerd en in bedrijf genomen;
 3. de levering van diensten zoals bijvoorbeeld software-upgrades of functie-uitbreidingen uitsluitend geschiedt door ESYLUX of een door ESYLUX aangewezen derde;
 4. de volgens de relevante technische normen resp. voor het product specifiek aangegeven, toegestane grenswaarden voor temperatuur, spanning, luchtvochtigheid en omgeving niet worden overschreden en
 5. de producten niet worden blootgesteld aan mechanische en/of chemische belastingen die niet in overeenstemming zijn met het gebruiksdoel.

II. Aanvullende informatie over LED-producten
Bij LED-Producten is een lichtstroomdaling tot maximaal 0,6% na 1.000 uur stand der techniek en valt derhalve niet onder de garantie. De kleurtolerantie van LED-modules valt niet onder de fabrieksgarantie. Voor de lichtstroom en het vermogen geldt bij een nieuwe LED-module een tolerantie van +/- 10%. In de product- en gebruiksspecificaties (met name volgens gegevensblad, productbrochure en dergelijke) worden alle relevante technische gegevens vermeld. Bij naleveringen van LED-producten kunnen op grond van de technische vooruitgang en de door het gebruik veroorzaakte verandering van de lichtstroom en de lichtkleur van producten afwijkingen ontstaan in de lichteigenschappen ten opzichte van de oorspronkelijke producten.

III. Wat valt niet onder de garantie?
Onder de garantie vallen niet:

 1. alle bijkomende kosten die in verband met het verhelpen van gebreken (garantienakoming) ontstaan (zoals bijvoorbeeld kosten voor in- en uitbouw, transport van het gebrekkige en het gerepareerde resp. nieuwe product, verwerking, rijtijd, hefvoorzieningen, steigers); deze kosten zijn voor rekening van de klant;
 2. versleten onderdelen, zoals bijvoorbeeld alle standaardlampen, batterijen en hard drives; computers en servers die ofwel een hard disk of mechanische versleten onderdelen bevatten;
 3. onderdelen van kunststof, bijvoorbeeld van polycarbonaat, voor zover deze op grond van het natuurlijke verouderingsproces verkleuren of bros worden;
 4. instellingen resp. parametreringen aan installaties die op grond van slijtage, moeheid of vervuiling veranderen;
 5. productfouten die te wijten zijn aan een softwarefout, bug, virus of dergelijke;
 6. periodiek noodzakelijke diensten zoals heringebruikname, software-updates etc.;
 7. transportschade of –verlies omdat levering aan de klant geen contractuele plicht van ESYLUX is;
 8. schade die het gevolg is van een onjuiste elektrische aansluiting die niet aan ESYLUX toe te rekenen is en
 9. productuitval die reeds in het kader van de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken (wettelijke garantie) is verholpen door vervanging, reparatie of verlaging van de prijs.

Mochten de klant overeenkomstig de verkoop- en leveringsvoorwaarden van ESYLUX (zie VIII. van deze garantievoorwaarden) rechten toekomen die verder reiken dan de hierboven genoemde inhoud van de garantie, blijven deze rechten onverlet; dit betekent dat de klant deze vanzelfsprekend kan laten gelden.

IV. Wanneer vervalt de garantie?
De garantie vervalt indien

 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESYLUX door de klant of een derde wijzigingen, reparaties, servicewerkzaamheden of storingswerkzaamheden aan de producten worden uitgevoerd;
 • het product niet op de juiste wijze, niet conform het gebruiksdoel of niet in overeenstemming met het bepaalde in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, met name indien het product op eigen initiatief is aangebouwd, omgebouwd of anderszins is gewijzigd of een gebrek te wijten is aan het gebruik van accessoires, aanvullende of vervangende onderdelen die geen originele ESYLUX-onderdelen zijn, of
 • het product op onjuiste wijze elektrisch wordt aangesloten. Dit is met name het geval indien het bepaalde in de gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

V. Garantiegeval. Wat te doen?
Indien de klant van mening is dat er sprake is van een garantiegeval, dient hij het garantiegeval binnen 30 dagen (maatgevend is de verzending van de melding) na de vaststelling van het defect door de klant te melden bij ESYLUX of de ESYLUX-verkoopmaatschappij in het land waar het product voor de eerste maal is verkregen, en wel schriftelijk met bijvoeging van een kopie van de desbetreffende koopovereenkomst resp. van de factuur en een omschrijving van het defect. ESYLUX is gerechtigd het als defect gemelde product te onderzoeken. Voor zover te dien einde verzending van het product vereist is, dient de klant het als defect gemelde product voor eigen rekening aan ESYLUX resp. de desbetreffende ESYLUX-verkoopmaatschappij toe te sturen. De klant wordt geadviseerd het naar zijn mening defecte product tegelijk met de melding te versturen. In geval van een product dat vast geïnstalleerd is en niet verstuurd kan worden, dient ESYLUX resp. de desbetreffende ESYLUX-verkoopmaatschappij in staat gesteld te worden het product ter plaatse te inspecteren. ESYLUX of de desbetreffende ESYLUX-verkoopmaatschappij is niet verplicht het product ter plaatse te inspecteren. De afhandeling van een garantiegeval geschiedt via de ESYLUX-verkoopmaatschappij in het land waar het product voor de eerste maal is verkregen.

Mocht uit het onderzoek van het product blijken dat sprake is van een garantiegeval, is het ter beoordeling van ESYLUX het gebrekkige product te repareren, kosteloos een gelijkwaardig product te leveren of een creditnota aan te bieden. ESYLUX zal het gerepareerde resp. gelijkwaardige vervangende product vrachtvrij aan de klant toesturen.

VI. Geldt na de afhandeling van een garantiegeval een nieuwe garantie?
Indien een garantiegeval is afgehandeld, geldt voor het vervangende of gerepareerde product geen nieuwe garantie; met name wordt de garantieperiode niet verlengd. De oorspronkelijke garantie blijft echter onbeperkt gelden voor zover de garantieperiode niet is verstreken. Indien het vervangende of gerepareerde product opnieuw uitvalt, kan een dergelijk probleem onder de oorspronkelijke garantie worden gemeld. Dit laat een eventuele vordering van de klant uit hoofde van de contractuele of wettelijke garantie onverlet (zie VIII. van deze garantievoorwaarden).

VII. Vervangende producten en onderdelen
Alle vervangende producten of onderdelen kunnen nieuw of gerecycled materiaal bevatten dat in vergelijking met een nieuw product of onderdeel wat vermogen en betrouwbaarheid betreft gelijkwaardig is. Het vervangende product kan wat afmetingen en design betreft afwijken van het oorspronkelijke product. Onder “gerecycled materiaal“ worden onderdelen of producten verstaan die gebruikt of gereviseerd en niet nieuw zijn. Hoewel dergelijke onderdelen of producten niet nieuw zijn, is hun staat na een revisie of herstel wat vermogen en betrouwbaarheid betreft als nieuw. De functionaliteit van alle vervangende producten en onderdelen is gelijkwaardig aan die van het vervangen product of onderdeel.

VIII. Vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid voor materiële gebreken (wettelijke garantie)
Eventuele vorderingen van de klant uit hoofde van contractuele of wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken (wettelijke garantie) worden door deze garantievoorwaarden niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Bij de verrichting van werk onder garantie gelden als aanvulling op deze garantievoorwaarden de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van ESYLUX, zoals deze luiden bij het afsluiten van de koopovereenkomst betreffende het desbetreffende product of – indien ESYLUX met de klant bijzondere bepalingen is overeengekomen die afwijken van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden – de bijzondere bepalingen die door ESYLUX zijn overeengekomen met de klant. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op www.esylux.nl worden gedownload of door de klant bij ESYLUX worden opgevraagd. In geval van een tegenstrijdigheid in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of eventuele bijzondere bepalingen met de in deze garantievoorwaarden getroffen regelingen prevaleren deze garantievoorwaarden.

IX. Gegevensbescherming
ESYLUX verwerkt noodzakelijke gegevens op basis van de geldende wet- en regelgeving, met name op basis van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

X. Toepasbaar recht en bevoegde rechter
Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het bepaalde in het Verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit deze garantie is de bevoegde rechter te Amsterdam.

Geldig vanaf 01.2018