Huidig land wijzigen? België | Nederlands

Algemene voorwaarden

WIJ VERKOPEN EN LEVEREN

Uitsluitend onder de onderstaande algemene voorwaarden en (uitsluitend) aan ondernemingen / handelaren in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken of anders schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op mondeling gesloten overeenkomsten. De koper erkent deze algemene voorwaarden als de bindende algemene voorwaarden voor zowel de onderhavige overeenkomst als toekomstige overeenkomsten en doet hiermee afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing in het geval van niet uitdrukkelijke afwijzing daarvan, maar dienen voor toepasselijkheid door de koper schriftelijk bevestigd te worden, voor elke afzonderlijke (afwijkende) handelstransactie.

1. Prijzen

De prijzen zoals genoemd in onze brutoprijslijst zijn niet bindend en vormen geen

(direct of indirect) aanbod. Prijzen die worden overeengekomen voor een specifieke order zijn niet bindend voor een nieuwe/toekomstige order, gezien deze prijzen bepaald worden aan de hand van het loonniveau en de loonkosten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een verandering voorafgaand aan de levering, zijn wij gerechtigd om de prijzen te wijzigen indien er meer dan vier maanden tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum van de levering zit. Als de prijsverhoging meer dan tien procent hoger is dan de oorspronkelijke prijs, is de koper gerechtigd om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Alle prijzen zijn ‘ex works’ of ‘ex depot’ en onderworpen aan de daarop betrekking hebbende BTW. Leveringen aan de koper zijn  onderworpen aan VVA-kosten (verpakkings-, verzend- en administratiekosten), tenzij het ter plekke afhalen van de goederen tussen partijen is overeengekomen. Bijzondere verzendingen (expresse, zeevracht of luchtvracht) dienen door de koper specifiek aangegeven te  worden. Deze bijzondere verzendingen worden separaat gefactureerd.

2. Betalingscondities

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen voorafgaand aan verzending voldaan te zijn. Bij niet-tijdige betaling zal de klant (contractuele) rente betalen over het openstaande bedrag van 8% bovenop de (wettelijke) basisrente. Wij behouden ons echter het recht voor om schadevergoeding te vorderen die veroorzaakt wordt door niet-tijdige betaling. Cheques of wissels (welke wissels alleen geaccepteerd worden op basis van een eerdere overeenkomst), worden alleen geaccepteerd onder de voorwaarde van vergoeding van enige girale (be)korting en/of bankkosten. Wij verstrekken geen garanties ten aanzien van tijdige incasso of tijdig protest. Omstandigheden die de kopers kredietwaardigheid nadelig beïnvloeden of die in een substantiële vermindering van zijn financiële situatie resulteren (bijv. niet-inbare cheques of wissels en uitblijven van tijdige betaling van geleverde goederen) verlenen ons het recht om alle facturen zeker te stellen voor reeds geleverde goederen en om openstaande leveringen uitsluitend te verrichten tegen afzonderlijke betaling. Wij behouden ons het recht voor om goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud te (her)verkopen, en verdere incassomaatregelen in te roepen. Een retentierecht van de koper wordt bij dezen uitgesloten, behoudens retentierechten voortkomend uit een andere overeenkomst en/of andere contractuele verhouding. Verrekening door de koper is alleen toegestaan indien de tegenvordering onbetwist en rechtens erkend is.

3. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, voortkomend uit de handelsrelatie, is verricht. Goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud mogen tegen contante betaling of eigendomsvoorbehoud doorverkocht worden, voor zover noodzakelijk in het normale handelsverkeer. De koper is niet gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige andere manier te verkopen, in het bijzonder niet door middel van zekerheidsverschaffing of verpanding(overeenkomsten). Op het moment van doorverkoop dient de verkoper zijn vorderingsrechten en alle daaraan verwante rechten, voortkomend uit de overeenkomst tot doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, aan ons over te dragen, welke overdracht bij voorbaat geaccepteerd wordt. In het geval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de koper doorverkocht worden onder één totaalprijs en tezamen met andere goederen die niet van ons afkomstig zijn, zal de overdracht van vorderingsrechten slechts betrekking hebben tot het door ons gefactureerde bedrag voor de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De koper moet de verkoper toegang verschaffen tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die nog in zijn bezit zijn. De koper moet de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afzonderlijk bewaren van zijn andere goederen, en deze labelen als ‘geleverd onder eigendomsvoorbehoud’. We zijn gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen direct door te verkopen indien er sprake is geweest van een voorafgaande (fatale) betalingstermijn. Het crediteren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wordt berekend aan de hand van de opbrengstkosten minus de productiekosten. Als de waarde van het onderpand 20% of meer van onze vordering overschrijdt, zullen wij de overwaarde vrijgeven op verzoek van de koper. De koper moet ons informeren over de toegang van derde partijen tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of aan ons over te dragen rechten, in het bijzonder indien er sprake is van executiemaatregelen, waarbij deze derde partij op eigen kosten gedurende de invordering ons op alle redelijke manieren dient bij te staan.

4. Leveringsperiode

De leveringsperiode genoemd in offertes is  niet-bindend. De leveringsperiode als genoemd in de orderbevestiging begint op de dag van de volledige verwerking van de order. Wij garanderen geen leveringsperioden, tenzij een leveringsperiode schriftelijk is aangeduid als een “vaste datum”. Een geaccepteerde leveringsperiode zal verlengd worden in het geval van overmacht of andere onvoorzienbare omstandigheden zoals, bij voorbeeld, (volks)opstand, oorlog, blokkades, stakingen of een tekortkoming in de verzendingsverplichting(en) door de leverancier, alsmede de staking van bedrijfsactiviteiten. Schadevergoedingsvorderingen gebaseerd op wanprestatie en/of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis worden door ons alleen geaccepteerd indien er sprake is van onze (bewezen) opzet of bewuste roekeloosheid.

5. Overdracht van het risico

Het risico zal aan de koper worden overgedragen op het moment dat de goederen de opslag hebben verlaten (dit geldt ook bij vrachtvervoer), of, in het geval de goederen worden opgehaald, op het moment dat de goederen door ons zijn vrijgegeven als geschikt voor vervoer of om op te halen. Hetzelfde geldt als de plek waar de goederen worden geladen/verzonden niet dezelfde is als de plaats van de uitvoering van de overeenkomst. Alle verzendingen alsmede retourneringen zijn voor risico van de koper.

6. Gebreken

6.1          De kwaliteit van het product en de daarbij behorende handleiding staan in de toebehorende documenten (gebruiksaanwijzing/montagehandleiding, productinformatiebladen). Deze documenten (gebruiksaanwijzing/montagehandleiding, productinformatiebladen)  kunnen op onze website gedownload worden. Deze worden eveneens op verzoek aan onze klanten verzonden. De handleiding alsmede de kwaliteit/uiterlijk van onze producten wijken  niet af van de toebehorende documenten (gebruiksaanwijzing/montagehandleiding, productinformatiebladen).  In het geval van constatering van een gebrekkige levering, zullen wij, naar onze keuze, het product repareren of vervangen.

6.2          Indien en voor zover wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn om een vergoeding te betalen voor de redelijke kosten voor het verwijderen van het defecte product en het installeren van het gerepareerde of nieuw geleverde defectvrije product, behouden wij ons het recht voor om in elk individueel geval te bewijzen of de verwijdering en de installatie op een meer kosteneffectieve manier door onszelf kan worden uitgevoerd. In het geval dit mogelijk is, zal de betreffende verwijdering en installatie door ons worden uitgevoerd. Onverminderd het bovenstaande behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te weigeren, als de verwijdering van het defecte product en de installatie van het gerepareerde of nieuw geleverde product tot onevenredige kosten leidt.

6.3          Als deze remedies niet tot een gewenst resultaat leiden, heeft de koper doorgaans de mogelijkheid om een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst te bedingen. De koper heeft niet de bevoegdheid tot ontbinding in het geval van een beperkte tekortkoming, in het bijzonder vanwege een beperkt gebrek.

6.4          De koper moet de goederen controleren binnen drie dagen na ontvangst. Gebreken, of zichtbare gebreken, die bij controle aan het licht komen moeten binnen acht dagen na ontvangst aan ons gemeld worden. Onzichtbare gebreken, alsmede gebreken die niet tijdens bovengenoemde controle geconstateerd konden worden, dienen binnen 8 dagen na ontdekking daarvan aan ons gemeld te worden. Als niet binnen bovengenoemde termijnen gereclameerd wordt over deze gebreken, zullen de goederen als conform worden beschouwd en zullen aanspraken ten aanzien van gebreken in de producten geweigerd worden. Bovenstaande termijnen worden berekend aan de hand van het moment van (tijdige) levering.

6.5          De koper draagt de volledige bewijslast dragen voor alle eisen met betrekking tot de claim, met name het gebrek zelf, het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en de tijdige melding van het gebrek. Aanspraken voor gebreken van gebruikte goederen worden uitgesloten. In het geval van tekortschietende remedies, waardoor de koper schadevergoeding vordert, zullen de goederen - indien dat in redelijkheid gevergd kan worden – bij de koper bewaard blijven. De schadevergoeding zal in dat geval beperkt zijn tot het verschil in de aankoopprijs en de waarde van het gebrekkige product, tenzij er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of fraude aan onze kant. Andere schadevergoedingsvorderingen worden beheerst door art. 7 van deze algemene voorwaarden. De verjaringstermijn voor vorderingen voortkomend uit een gebrek is één jaar vanaf levering van het goed, tenzij het gebrek voorkomt uit onze opzet of bewuste roekeloosheid. Deze beperking van de verjaringstermijn geldt niet indien er een dwingendrechtelijk andere verjaringstermijn geldt. Enig ander recht van de koper wordt voor het overige niet aangetast. Het recht van ontbinding en vermindering van de koopprijs wordt uitgesloten ná het verstrijken van de bovengenoemde verjaringstermijn. Bovenstaande verjaringstermijn geldt ook bij buitencontractuele aanspraken op grond van de levering van een gebrekkig product.

7. Aansprakelijkheid

7.1          Het aansprakelijkheidsvoorbehoud en onderstaande uitsluitingen van de

aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad, in zoverre deze strijdig zijn met verbintenisrechtelijke vorderingen. Schadevergoedingsvorderingen en vorderingen tot vergoeding van kosten door de verkoper, ongeacht welke (juridische) reden daarvoor, en in het bijzonder gebaseerd op wanprestatie of onrechtmatige daad, worden hierbij uitgesloten.

7.2          Deze uitsluiting geldt niet:

  • voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld;
  • indien en voor zover wij een garantie met betrekking tot de kwaliteit of duurzaamheid van het product hebben gegeven en schade voortkomt uit de  schending van deze garantie;
  • indien en voor zover wij verplicht zijn om alle redelijke kosten van koper te vergoeden voor het verwijderen van het defecte product en het installeren van het gerepareerde of nieuw geleverde defectvrije product als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen;
  • in geval van lichte nalatigheid met betrekking tot enige schade, die het gevolg is van een overtreding veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals van enige schade die voortvloeit uit onze schending van een materiële contractuele verplichting - onder voorbehoud van de volgende bepalingen. Materiële verplichtingen zijn die welke prestaties de uitvoering van het contract vergemakkelijken en die de klant regelmatig vertrouwt en waarop hij kan vertrouwen. In het geval van een licht nalatige schending van een materiële verplichting is onze aansprakelijkheid - met uitzondering van schade aan het leven, lichaam of gezondheid - beperkt tot de door ons voorzienbare schade op het moment van de vorming van het contract.

7.3          Bij B2B overeenkomsten worden vorderingen tot schadevergoeding in het geval van lichte nalatigheid uitgesloten als niet binnen een termijn van drie maanden - of nadat de claims door ons of onze verzekeringsmaatschappij zijn afgewezen – een gerechtelijke procedure wordt geëntameerd, met mededeling aan ons of onze verzekeringsmaatschappij.

7.4          Bovenstaande uitsluiting geldt ook voor onze (dochter)vennootschappen, werknemers, agenten alsmede voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze (dochter)vennootschappen, werknemers en agenten. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van EUR 100.000 in het geval van schade veroorzaakt door grove schuld van onze agenten (niet handelend als juridische vertegenwoordigers of als onderdeel van het managementteam).

7.5          Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet indien de schade of het risico gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden evenmin indien de vordering is gebaseerd op bepalingen omtrent productaansprakelijkheid (art. 6:185 BW), en wij aansprakelijk zijn voor letselschade of eigendomsschade op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen van art. 6:185 BW.

8. Retourneren

Het retourneren van goederen die op basis van deze overeenkomst geleverd zijn is uitgesloten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde kosten in rekening te brengen voor de retourbehandeling.

9. Overig

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de koper een handelaar in uitoefening van beroep of bedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon of openbaar lichaam is, zal het gerecht in Amsterdam, Nederland, exclusieve bevoegdheid hebben om over alle geschillen voortkomend uit deze overeenkomst, daaronder begrepen geschillen over wissels en cheques, te oordelen.
Deze exclusieve bevoegdheid geldt onverkort als de koper geen competent gerecht in Nederland kan aanwijzen, of als – ten tijde van het instellen van een procedure- de koper geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Wij behouden ons echter ook het recht voor om procedures te initiëren voor het competente gerecht van de koper. Als de koper een handelaar in uitoefening van beroep of bedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, heeft het gerecht in Amsterdam ook bevoegdheid om geschillen over levering, betaling en non-conforme goederen te behandelen. Het bovenstaande geldt onverkort indien deze paragraaf wordt herroepen/nietig wordt verklaard. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend of nietig wordt verklaard, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst met de klant aantasten. De onverbindende of nietige bepalingen zullen vervangen worden door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke betekenis van de onverbindende of nietige bepaling.

Geldig vanaf 02.2018